Privacyverklaring

a boerema design, gevestigd aan Marneweg 16 9977 PK  KLOOSTERBUREN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://aboeremadesign.nl
Marneweg 16
9977 PK  KLOOSTERBUREN
+31 6 12290735

 1. Boerema is de Functionaris Gegevensbescherming van a boerema design Hij/zij is te bereiken via info@aboeremadesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

a boerema design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aboeremadesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

a boerema design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– a boerema design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

a boerema design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van a boerema design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

a boerema design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens:  1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

a boerema design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. a boerema design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

a boerema design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door a boerema design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aboeremadesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

a boerema design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

a boerema design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aboeremadesign.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 5 juni 2018 en voldoet aan de eisen die de GPDR hier aan stelt.


Privacy Statement

a boerema design, established at Marneweg 16, 9977 PK KLOOSTERBUREN, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

https://aboeremadesign.nl
Marneweg 16
9977 PK KLOOSTERBUREN
+31 6 12290735

Boerema is the Data Protection Officer of a boerema design He/she can be reached via info@aboeremadesign.nl.
Personal data that we process

a boerema design processes your personal data because you make use of our services and/or because you provide them to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data we process:

 • First name and surname
 • E-mail address

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service has no intention of collecting information about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot verify whether a visitor is over 16 years of age. We encourage parents to be involved in their children’s online activities in order to prevent the collection of information about children without parental consent. If you believe that we have collected personal information about a minor without that consent, please contact us at info@aboeremadesign.nl and we will delete that information.

For what purpose and on what basis we process personal data

a boerema design processes your personal data for the following purposes:

 • Processing your payment
 • To deliver goods and services to you
 • a boerema design also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data we need for our tax return.

Automated decision making

a boerema design does not make decisions on the basis of automated processing on matters that could have (significant) consequences for individuals. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (e.g. an employee of a boerema design) being involved.

How long we retain personal data

a boerema design does not retain your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. We apply the following retention periods for the following (categories) of personal data:

(Category) of personal data:  1 year

Sharing personal data with third parties

a boerema design will not sell your data to third parties and will only provide them if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We enter into a processor’s agreement with companies that process your data on our behalf in order to ensure the same level of security and confidentiality of your data. a boerema design remains responsible for such processing.

Cookies, or similar techniques, that we use

a boerema design only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone the first time you visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and for your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferred settings. They also enable us to optimise our website. You can unsubscribe from cookies by setting your Internet browser in such a way that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via your browser’s settings.

Viewing, adjusting or deleting data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your possible consent for the data processing or to object to the processing of your personal data by a boerema design and you have the right to data transfer. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organisation you have mentioned.

You can send a request for inspection, correction, deletion, data treatying of your personal data or a request to withdraw your consent or objection to the processing of your personal data to info@aboeremadesign.nl.

To make sure that the request for inspection has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity along with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Burgerservicenummer (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

a boerema design would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Personal Data Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal data

a boerema design takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact us at info@aboeremadesign.nl.

This Privacy Statement was created on 5 June 2018 and complies with the requirements of the GPDR.


*** Translated from the Dutch language with www.DeepL.com/Translator (free version) ***


Erklärung zum Datenschutz

a boerema design, mit Sitz in Marneweg 16 9977 PK KLOOSTERBUREN, ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung dargestellt.

Kontaktdaten:

https://aboeremadesign.nl
Marneweg 16
9977 PK KLOOSTERBUREN
+31 6 12290735

Boerema ist der Datenschutzbeauftragte eines Boerema-Designs. Er/sie kann über info@aboeremadesign.nl erreicht werden.

Persönliche Daten, die wir verarbeiten

a boerema design verarbeitet Ihre persönlichen Daten, weil Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und/oder weil Sie sie uns selbst zur Verfügung stellen.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:

 • Vorname und Nachname
 • E-Mail-Adresse

Besondere und/oder sensible persönliche Daten, die wir verarbeiten

Unsere Website und/oder unser Dienst hat nicht die Absicht, Informationen über Website-Besucher unter 16 Jahren zu sammeln. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis der Eltern oder des Vormunds. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher über 16 Jahre alt ist. Wir ermutigen Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um zu verhindern, dass Informationen über Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie glauben, dass wir persönliche Daten über einen Minderjährigen ohne diese Zustimmung gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@aboeremadesign.nl und wir werden diese Daten löschen.

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verarbeiten

a boerema design verarbeitet Ihre persönlichen Daten für die folgenden Zwecke:

 • Bearbeitung Ihrer Zahlung
 • Um Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern
 • ein Boerema-Design verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z.B. Daten, die wir für unsere Steuererklärung benötigen.

Automatisierte Entscheidungsfindung

a boerema design trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung in Angelegenheiten, die (erhebliche) Konsequenzen für den Einzelnen haben könnten. Das sind Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen getroffen werden, ohne dass ein Mensch (z.B. ein Mitarbeiter eines Boerema-Designs) beteiligt ist.

Wie lange wir persönliche Daten aufbewahren

a boerema design bewahrt Ihre persönlichen Daten nicht länger auf, als es zur Erreichung der Zwecke, für die Ihre Daten gesammelt werden, unbedingt erforderlich ist. Wir wenden die folgenden Aufbewahrungsfristen für die folgenden (Kategorien) personenbezogener Daten an:

(Kategorie) von persönlichen Daten: 1 Jahr

Weitergabe von persönlichen Daten an Dritte

a boerema design verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und stellt sie nur dann zur Verfügung, wenn dies für die Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Wir schließen einen Verarbeitungsvertrag mit Unternehmen ab, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. a boerema design bleibt für diese Verarbeitung verantwortlich.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden

a boerema design verwendet nur technische und funktionale Cookies. Und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird, wenn Sie diese Website zum ersten Mal besuchen. Die von uns verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der Website und für Ihre Benutzerfreundlichkeit notwendig. Sie sorgen dafür, dass die Website einwandfrei funktioniert und merken sich zum Beispiel Ihre bevorzugten Einstellungen. Sie ermöglichen es uns auch, unsere Website zu optimieren. Sie können sich von Cookies abmelden, indem Sie Ihren Internet-Browser so einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können Sie auch alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten Informationen löschen.

Daten anzeigen, ändern oder löschen

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre mögliche Zustimmung zur Datenverarbeitung zurückzuziehen oder der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch einen Boerema-Entwurf zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datentransfer. Das bedeutet, dass Sie bei uns eine Anfrage einreichen können, um die persönlichen Daten, die wir über Sie in einer Computerdatei gespeichert haben, an Sie oder eine andere von Ihnen genannte Organisation zu senden.

Sie können einen Antrag auf Einsichtnahme, Berichtigung, Löschung, Datenverarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder einen Antrag auf Widerruf Ihrer Zustimmung oder Ihres Widerspruchs gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten an info@aboeremadesign.nl senden.

Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, zusammen mit dem Antrag eine Kopie Ihres Identitätsnachweises zu schicken. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, die MRZ (maschinenlesbare Zone, der Streifen mit Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Burgerservicenummer (BSN) schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, auf Ihre Anfrage antworten.

a boerema design möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der Behörde für personenbezogene Daten, einzureichen. Dies kann über den folgenden Link erfolgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wie wir persönliche Daten sichern

a boerema design nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder es Anzeichen für einen Missbrauch gibt, wenden Sie sich bitte an uns unter info@aboeremadesign.nl.

Diese Datenschutzerklärung wurde am 5. Juni 2018 erstellt und entspricht den Anforderungen der GPDR.
*** Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) ***